Oferta


Ubezpieczenie

Komunikacyjne


Umowa ubezpieczenia OC zwalnia państwa z odpowiedzialności finansowej wobec osoby, której wyrządzili państwo szkodę podczas wypadku, czy kolizji prowadząc samochód. Odpowiedzialność taką przejmuje ubezpieczyciel. Ubezpieczenie OC nie pokryje szkód, które poniosą państwo we własnym pojeździe. W takim przypadku muszą zawrzeć państwo Ubezpieczenie Auto-Casco na dany pojazd

Ubezpieczenie autocasco (AC)

Ubezpieczenie autocasco (AC) jest komunikacyjnym ubezpieczeniem dobrowolnym, którego przedmiotem objętym ochroną ubezpieczeniową jest pojazd wraz z wyposażeniem w przypadku: zderzenia się pojazdów, pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, sił przyrody kradzieży pojazdu lub jego części.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest nie tylko kierowca pojazdu, ale i wszyscy pasażerowie. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia zaistniałe nie tylko na terytorium RP ale i poza granicami Państwa. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące trwałe inwalidztwo lub śmierć osoby ubezpieczonej.

Dlaczego warto kupić NNW?
 • Ze względu na niską miesięczną składkę ubezpieczenia
 • Szeroki zakres działania np. dla kierowcy, który z własnej winy spowodował wypadek
 • Świadczenia wypłacane są niezależnie od tego czy przysługują nam one także z polisy np. OC sprawcy
 • Sam wybierasz sumę ubezpieczenia
Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie Assistance (ASS) to dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie, które zapewnia pomoc dla kierowcy i pasażerów w trakcie podróży. Ubezpieczenie Assistance gwarantuje udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku, awarii, kradzieży pojazdu lub innych wypadków losowych, które mogą się zdarzyć podczas podróży. Proponowany przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe zakres Assistance najczęściej obejmuje:

 • holowanie lub naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia
 • wymianę koła
 • dostarczenie paliwa
 • parking
 • doładowanie akumulatora
 • wymianę przepalonej żarówki
 • otwarcie samochodu w razie zatrzaśnięcia w nim kluczyków
 • pojazd zastępczy
 • zorganizowanie i pokrycie kosztu noclegu lub kontynuacji podróży
 • opiekę nad dziećmi
 • opiekę nad zwierzętami
 • zastępczego kierowcę
 • transport przyczepy
 • transport bagażu
 • transport medyczny
 • za granicą: telefonicznego tłumacza
 • za granicą: przesyłkę części zamiennych
 • informację serwisową (np. udzielenie informacji o warsztatach, o pomocy drogowej, o możliwości wynajmu pojazdu zastępczego)
 • informację turystyczną

Ubezpieczenie

Majątkowe


 • Domy jednorodzinne razem ze stałymi elementami
 • Mieszkania
 • Stałe elementy znajdujące się w mieszkaniu
 • Stałe elementy znajdujące się w domu jednorodzinnym
 • Mienie ruchome
 • Budynki gospodarcze
 • Obiekty małej architektury
 • Stałe elementy ogrodzeni
 • Zewnętrzne elementy anten satelitarnych i telewizyjnych
 • Dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie
 • Koszty poszukiwania przyczyny szkody
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje stałe elementy i mienie ruchome znajdujące się:
 • W mieszkaniu lub domu jednorodzinnym wskazanym w umowie ubezpieczenia
 • W piwnicy, pralni domowej, garażu, na strychu lub w innych pomieszczeniach przynależnych znajdujących się w tym samym budynku wielo mieszkaniowym, w którym jest ubezpieczone mieszkanie
 • W budynku gospodarczym lub garażu położonym na terenie tej samej posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny
 • W garażu wskazanym w umowie ubezpieczenia
Zakres Ubezpieczenia

Dom jednorodzinny, stałe elementy, mienie ruchome, budynek gospodarczy, obiekty małej architektury, zewnętrzne elementy anten telewizyjnych i satelitarnych, dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie objęte są ochroną ubezpieczeniową od następujących zdarzeń losowych:

 • Pożar
 • Uderzenie pioruna
 • Wybuch
 • Upadek statku powietrznego
 • Zalanie
 • Huragan
 • Grad
 • Spływ wód po zboczach
 • Osunięcie się ziemi
 • Zapadanie się ziemi
 • Lawina
 • Huk ponaddźwiękowy
 • Trzęsienie ziemi
 • Przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna
 • Napór śniegu
 • Dym i sadza
 • Upadek drzewa lub masztu
 • Uderzenie pojazdu
 • Zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowym
Co to są stałe elementy ?

To elementy zamontowane lub wbudowane w domu jednorodzinnym, mieszkaniu lub budynku gospodarczym w sposób trwały, uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi, a w szczególności:

 • Meble wbudowane
 • Sprzęt zmechanizowany i urządzenia gospodarstwa domowego
 • Elementy zabudowy wewnętrznej np. antresole, piece i kominki oraz ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej (np. gipsowo - kartonowe)
 • Okna i drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (łącznie z oszkleniem i zamknięciami), parapety wewnętrzne
 • Wszelkie instalacje np. wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa lub grzewcza wraz z wyposażeniem
 • Elementy dekoracyjne, np. tynki wewnętrzne, powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny czy wykładziny sufitów ścian, schodów i podłóg
 • Zewnętrzne i wewnętrzne kraty, żaluzje i rolety oraz urządzenia sygnalizacji alarmowej
Co to jest mienie ruchome ?

Mienie ruchome to należące do Ubezpieczonego lub osób mu bliskich prowadzących wspólne z nim gospodarstwo domowe:

 • Urządzenia i przedmioty użytku domowego, zapasy gospodarstwa domowego oraz odzież i inne przedmioty osobistego użytku
 • Meble wszelkiego rodzaju
 • Sprzęt audiowizualny, fotograficzny, komputerowy i inny sprzęt elektroniczny oraz instrumenty muzyczne
 • Wartości pieniężne
 • Wózki inwalidzkie niepodlegające rejestracji oraz sprzęt rehabilitacyjny
 • Sprzęt turystyczny i sportowy
 • Produkowana seryjnie broń wszelkiego rodzaju
 • Części do samochodów, motocykli i motorowerów
Co to jest OC w życiu prywatnym ?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i użytkowaniem mieszkania/domu oraz wykonywaniem czynności życia codziennego. OC w życiu prywatnym ochroni nas w różnych sytuacjach, kiedy np. nasz pies ugryzie sąsiada, nasze dziecko wybije mu szybę w oknie podczas gry w piłkę, a my zalejemy mu salon, z powodu wycieku wody z łóżka wodnego, albo bardziej standardowo z pralki. Jesteśmy objęci ochroną również w sytuacji, gdy szkody zostaną wyrządzone przez zatrudnioną przez nas pomoc domową, lub opiekunkę do dziecka.


Ubezpieczenie

Na życie


Bezpieczeństwo rodziny

W przypadku śmierci głównego żywiciela rodziny jego najbliższa rodzina otrzymuje świadczenie ubezpieczeniowe, takie świadczenie z polisy może pomóc przetrwać ciężki okres po stracie bliskiej osoby, daje czas na poukładanie spraw i znalezienie nowych źródeł dochodu.

Ochrona na wypadek niezdolności do pracy

Polisę na życie można rozszerzyć o ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy. Różne towarzystwa oferują w tej kwestii różne zakresy i formę wypłaty świadczenia. Najczęściej spotykamy dwa rozwiązania. Wypłata określonej w umowie sumy ubezpieczenia w momencie wystąpienia całkowitej i trwałej niezdolności do jakiejkolwiek pracy. Druga opcja dotyczy niezdolność do pracy w swoim zawodzie. W tym przypadku towarzystwo przejmuje obowiązek opłacania składki do końca okresu ubezpieczenia.

Zabezpieczenie spłaty kredytu/kredytów

Polisa na życie, może pomóc w spłacie zaciągniętych kredytów w przypadku śmierć bliskiej osoby. Takie rozwiązanie jest wymagane przez większość banków.

Ochrona na wypadek inwalidztwa i poważnego zachorowania

Podstawową funkcję polisy na życie, czyli finansowe zabezpieczenie najbliższych, można rozszerzyć za niewielką opłatą o dodatkowe ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i/lub poważnego zachorowania. Różne towarzystwa oferują w tej kwestii różne zakresy i formę wypłaty świadczenia.


Ubezpieczenie

Rolne


Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym jest bardzo ważne dla wszystkich rolników, bez względu na rodzaj uprawy czy hodowli. Ubezpieczenia rolne pozwalają zawsze wyjść obronną ręką nawet z trudnych sytuacji życiowych. Polisą można objąć ochronę upraw, zwierzęta gospodarskie, sprzęt mechaniczny i zabudowania.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników indywidualnych, czyli osób fizycznych będących posiadaczami lub współposiadaczami gospodarstw rolnych. Ubezpieczenie gwarantuje rekompensatę szkód powstałych w ubezpieczonych budynkach. Umowa ubezpieczenia budynków zawierana jest na wniosek rolnika, na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkody w budynkach powstałe wskutek:
 • Ognia
 • Huraganu
 • Opadów śniegu
 • Powodzi
 • Podtopienia
 • Deszczu nawalnego
 • Gradu
 • Uderzenia piorunu
 • Eksplozji
 • Obsunięcia się ziemi
 • Tąpnięcia
 • Lawiny
 • Upadku statku powietrznego
OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika, są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników jest wypłacane w wysokości szkody, nie wyższej jednak od sumy gwarancyjnej.

Suma gwarancyjna jest bardzo wysoka i wynosi odpowiednio:
 • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.
Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwie rolnym

Ubezpieczenie zapewnia rolnikom szeroki zakres oferowanej ochrony ubezpieczeniowej za stosunkowo niską cenę. Jest produktem korzystnym i popularnym, a także łatwo dostępnym dla potencjalnych nabywców.

Ubezpieczenie mienia obejmuje:
 • Sprzęt rolniczy
 • Ziemiopłody, materiały i zapasy
 • Zwierzęta gospodarskie
 • Ruchomości domowe
 • Stałe elementy mieszkania
Ubezpieczenie chroni od skutków zasadniczych zdarzeń losowych, takich jak:
 • Ognia
 • Huraganu
 • Opadów śniegu
 • Powodzi
 • Podtopienia
 • Deszczu nawalnego
 • Gradu
 • Uderzenia piorunu
 • Eksplozji
 • Obsunięcia się ziemi
 • Tąpnięcia
 • Lawiny
 • Upadku statku powietrznego
Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie:

akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, porażenia zwierząt prądem elektrycznym.

Uprawy

Ubezpieczenie upraw stwarza rolnikom kilka możliwości zabezpieczenia swojej produkcji. Każdy ma możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia i tym samym dopasowania jego zakresu do swoich indywidualnych potrzeb. Oprócz ubezpieczenia produkcji roślinnej od klęsk losowych (przymrozków czy huraganów), powodujących czasami znaczne straty w plonach, rolnicy mogą także ubezpieczyć nakłady poniesione na uprawę roślin.

Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie to skierowane jest do rolników prowadzących uprawę roślin, którym z tego tytułu przysługują dopłaty do składek ubezpieczeniowych. Składki na to ubezpieczenie są dotowane przez państwo. Rolnik płaci tylko 50% należnej składki, pozostałą część Towarzystwo Ubezpieczeniowe rozlicza z Ministerstwem Rolnictwa.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia uzależniony jest od uregulowań zawartych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ubezpieczeniem objęta może zostać prawie cała produkcja roślinna, a więc:

 • Zboża
 • Kukurydza
 • Rzepak
 • Rzepik
 • Ziemniaki
 • Buraki cukrowe
 • Chmiel
 • Tytoń
 • Warzywa gruntowe
 • Drzewa i krzewy owocowe
 • Truskawki
 • Rośliny strączkowe
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody spowodowane przez:
 • Powódź
 • Grad
 • Suszę
 • Ujemne skutki przeziomowania
 • Przymrozki wiosenne
Dobrowolne dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Ubezpieczenie skierowane jest do producentów rolnych, w których posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne. Jest to ubezpieczenie, w którym składka jest dotowana z budżetu państwa. Wysokość dopłat do składki ubezpieczeniowej wynosi 50%.

Pełnym ubezpieczeniem od szkód spowodowanych przez huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę (cały pakiet ryzyk), objęta może zostać podstawowa produkcja upraw:

 • Zboża
 • Kukurydza
 • Rzepak
 • Rzepik
 • Ziemniaki
 • Buraki cukrowe
 • Chmiel
 • Tytoń
 • Warzywa gruntowe
 • Drzewa i krzewy owocowe
 • Truskawki
 • Rośliny strączkowe

Pełnym ubezpieczeniem od szkód spowodowanych przez huragan, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, oraz w wyniku uboju z konieczności (cały pakiet ryzyk), polisa obejmuje także zwierzęta gospodarskie, takie jak:

 • Bydło
 • Konie
 • Owce
 • Kozy
 • Świnie
 • Drób
Zwierzęta

Ubezpieczenie pozwala rolnikom zabezpieczyć produkcję zwierzęcą w bardzo szerokim zakresie. Ubezpieczyć można nie tylko zwierzęta gospodarskie, ale również trzodę chlewną w wielkich fermach, konie sportowe, a nawet strusie. Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokrywa szkody powstałe w wyniku padnięcia i choroby zwierząt, a także skutki zdarzeń losowych m.in. ognia lub powodzi.


Ubezpieczenie

Finansowe


Gwarancja przetargowa / wadialna

Wpłata wadium jest typowym elementem w procedurze przetargowej. Startując w przetargu zamiast wpłacać z tego tytułu wadium można przedstawić instytucji ogłaszającej przetarg gwarancję przetargową udzielaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Gwarancja należytego wykonania kontraktu zapewnia inwestorowi wypłatę określonej kwoty, jeżeli wykonawca nie wywiąże się z kontraktu, tj. nie wykona go właściwie lub w terminie. Posiadanie takiej gwarancji podnosi wiarygodność wykonawcy.

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Na podstawie gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłacenia inwestorowi określonej kwoty w przypadku, gdy wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek, do czego jest zobowiązany zgodnie z udzieloną przez niego gwarancją jakości lub z tytułu ciążącego na nim obowiązku rękojmi.


Ubezpieczenie

Dla firm


Ubezpieczenia dla firm to kompleksowa ochrona majątku od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych, a także ubezpieczenie straty finansowej. Jednak firma to nie tylko majątek.